کلیپ حاج میثم مطیعیبر روی متون آبی نگه دارید

از شما پنهان نباشد از خدا پنهان که نیست

من خدا را دیده ام سمت خراسان بیشتر

 

غزل عباس شاه زیدی با صدای حاج میثم مطیعی

ویدئو مرتبط