خواب ایوان-خواننده حمید حیدریبر روی متون آبی نگه دارید

خواب ایوان 

مدیر تولید و ناظر کیفی مهدی صارمی یاراحمدی

شعرازعباس شاه زیدی خروش اصفهانی

نغمه پردازناصر نجفی

خواننده حمید حیدری

–امور استودیو محمد حمید شاه میرزایی

استودیو رضوان –سبک تلفیقی}

مرکز آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی

سال تولید 1390

 

ویدئو مرتبط