سال 1440 هجری قمریبر روی متون آبی نگه دارید

امسال که سال 1440 قمری است هزار و چهارصدمین سالگرد شهادت مولی الموحدین علی علیه السلام است.

یک رباعی به همین مناسبت:

 

محراب شبیه باغی از لاله شده است

با بغض بهار شیعه هم ناله شده است

امسال درست در شب نوزدهم

این بغض هزار و چارصد ساله شده است

 

عباس شاه زیدی-خروش اصفهانی