زهرا ملَکی بود....بر روی متون آبی نگه دارید

زهرا ملَکی بود که نازل شد و برگشت

بیهوده در این خاک نگیرید نشانش

عباس شاه زیدی

ویدئو مرتبط