نوروز 98 مبارکبر روی متون آبی نگه دارید

گنجشکان باغ را اجابت کردند

از باغِ پس از خزان عیادت کردند

امروز چکاوکان خوش نغمه ی باغ

سی جزء بهار را تلاوت کردند

عباس شاه زیدی