میلاد امام سجاد قمبر روی متون آبی نگه دارید

امشب سه شب است عرش گل باران است

تبریک که پنجمین شب شعبان است

از امشب در گوش علی بن حسین

لالایی شهربانوی ایران است

 

عباس شاه زیدی