سیصد و سیزدهبر روی متون آبی نگه دارید

تعجیل فرج مرد خطر می خواهد

سربازی حضرتش هنر می خواهد

عجّل لولیک الفرج جای خودش

او سیصد و سیزده نفر می خواهد

 

عباس شاه زیدی