114کهکشانبر روی متون آبی نگه دارید

خدا ریخت در جام انسان صدو چارده آسمان را...