شب قدربر روی متون آبی نگه دارید

انوار شب قدر گرفته است جهان را  ؟

یا قدر علی داده فضیلت رمضان را

رمز رمضان است علی تا بکشد دوست

در سلسله ی بندگی اش هر دو جهان را

امشب همه جا ذکر " الهی بعلی"

تا صبح گرفته است زمین را و زمان را

می رفت و به دنبال سرش ماه روان کرد

همراه دل سوخته چشم نگران را

ای کاش نمی داد مؤذن سحر امشب

در لحظه ی لاهوتی محراب اذان را

با این همه در چهره ی افروخته اش هست

وجدی که بریده است زبان هیجان را

در سفره ی افطار علی نان و نمک بود

مدیون خودش کرد علی سفره ی نان را

امسال در این چاردهم قرن شهادت

داغ تو به هم ریخته ارکان جهان را

گفتم بپرم سمت مدیحش که پرم سوخت

من تاب نمی آورم این کوه گران را

وقتی که بنا نیست بدانیم علی کیست

خوب است در این باب ببندیم دهان را

 

عباس شاه زیدی