کهیعصبر روی متون آبی نگه دارید

مرا یک روضه از قرآن به یاد است

از این آیات در قرآن زیاد است

خدا هم روضه اش را پیش از این خواند

نشانش کاف ها یا عین صاد است

 

 

عباس شاه زیدی

از کتاب . دوبیتی های من عین لهوف است